Er wordt wel eens gezegd dat we allemaal in hetzelfde schip zitten. Maar dat klopt niet. We zitten in dezelfde storm, nl. de coronacrisis, maar niet in dezelfde boot. De ene trotseert de storm op een luxejacht, de andere vanop een roeiboot. En daartussen in varen nog veel andere boten. Sommigen genieten op volle zee anderen moeten hun schip verlaten en hun reddingsboei uitgooien. Neen, in deze tijden van crisis zijn er heel verschillende ervaringen en noden. Iedereen beleeft zijn reis. Hoog tijd om noden in kaart te brengen en actie te ondernemen zodat we iedereen op zee zo goed mogelijk doorheen deze storm kunnen loodsen.  

De Gentse verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen (Jong Gent In Actie, Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen, SIVI en De Zuidpoort) willen in deze Corona-crisis signalen en aanbevelingen meegeven aan beleidsmakers en maatschappelijke actoren. In het volgende punt van deze nota staan de zaken waar volgens ons sterkst moet op ingezet worden.

Deze bundel wordt ook mee gevoed door de partners van het wijkactieteam XL Dampoort (straathoekwerk, dienst ontmoeten en verbinden, vzw JONG, LDC Wibier, sociale regisseur en de wijkregisseur) en de wijkpartners uit Nieuw Gent.

Regelmatig komt er een update van onderstaand overzicht.

We willen vooral een oproep doen voor structurele maatregelen. In deze crisistijden is inzet op materiële hulp nodig en wenselijk, maar er is meer nodig op diverse levensdomeinen bij mensen die in armoede leven.

Tegelijk willen we de vele initiatieven en nieuwe vrijwilligers danken voor hun steun in deze moeilijke tijden.


WAAR DIENT GENT STERK OP IN TE ZETTEN?

De Gentse verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen vragen de Stad Gent om op volgende cruciale domeinen het verschil te maken:

 1. We roepen OCMW-medewerkers op om proactief en outreachend aan de slag te gaan richting alle cliënten. Noden dienen snel gedetecteerd en aangepakt te worden. Vele mensen en hun noden blijven nu onzichtbaar.
 2. Er is nood aan een relanceplan waarin structurele maatregelen voor mensen in armoede opgenomen worden. De focus op materiële hulpverlening tot nu toe was en blijft nodig, maar er dient op andere domeinen fors ingezet te worden:
  1. Eerst en vooral is de inkomenssituatie van vele mensen door deze crisis nog slechter geworden. We zien mensen die budgetmeters niet meer opladen, mensen waarbij de werkloosheidsuitkering nog altijd niet gestort is, …
  2. De huisvestingssituatie: vele mensen stonden op het punt te verhuizen en wachten nu op duidelijkheid. Tegelijkertijd dient het nijpend tekort van kwaliteitsvolle en betaalbare woningen op de Gentse woningmarkt stevig aangepakt te worden. 
  3. Het aanpakken van het sociale isolement waarin vele mensen in armoede nog meer terecht gekomen zijn.
 3. Richting partners (bv. sociale huisvestingsmaatschappijen, CAW, …) kan de stad proactief oproepen om sterk in te zetten op oplossingen voor onderstaande signalen.

De Gentse armoedeverenigingen willen dan ook graag sterk betrokken worden op het vormgeven van dit relanceplan. Vanuit de ervaringen van mensen in armoede kan hierop advies gegeven worden zodat de genomen maatregelen effectief terechtkomen bij zij die het nodig hebben.

SIGNALEN EN AANBEVELINGEN PER DOMEIN

COMMUNICATIE

 • Wanneer in tijden van crisis noodmaatregelen afgekondigd worden, dan is het van uitermate belang deze te vertalen enerzijds in eenvoudige, duidelijke mensentaal en anderzijds in zoveel mogelijk talen. Het is van uitermate belang dat deze info vanuit 1 betrouwbare bron zo snel mogelijk verspreid wordt en online ter beschikking blijft. Bij elke update van de maatregelen, moet de info op een gelijkaardige manier ter beschikking blijven. Als verenigingen hebben we hier sterk op ingezet  (https://dezuidpoortgent.be/corona-info/), maar eigenlijk is dit een taak die de overheden dienen op te nemen.
 • Er is nood aan een duidelijk en volledig overzicht van de diensten waar mensen in armoede beroep op kunnen doen in deze Corona-tijden (hoe werkt elke dienst op dit moment, welke zijn open, waar kunnen daklozen naar toe, waar kan men zich goedkoop gaan wassen, …). Dit overzicht dient dagelijks een update te krijgen. Dit is zowel voor de mensen zelf als voor de organisaties rondom hen van belang. Zo wordt de dienstverlening die er wel is voldoende gecommuniceerd.
 • In tijden van crisis zitten mensen met heel wat praktische vragen: wat moet ik doen met mijn papieren in het kader van technische werkloosheid, kan ik mijn budgetmeter nog opladen, …? Het is belangrijk dat deze info gebundeld en publiek gemaakt wordt. Het is ook aan te raden om een centraal nummer te voorzien waar mensen voor allerhande praktische vragen terecht kunnen.
 • Met mondjesmaat worden er lokale, Vlaamse en federale tegemoetkomingen afgekondigd ter ondersteuning van mensen in een kwetsbare positie. Mensen hebben heel wat vragen over de voorwaarden, aanvragen, … Het is belangrijk dat deze info gebundeld wordt, online ter beschikking staat en door alle mogelijke hulpverleners zoveel mogelijk proactief tot bij de mensen gebracht wordt. Omgekeerd is het aangeraden om een centraal telefoonnummer te voorzien waar mensen omtrent deze materie allerhande vragen kunnen stellen.
 • Er dient stevig ingezet te worden op mensen zonder internet. Enkel belrondes en rondgangen in wijken bieden hier soelaas. Er is ook een grote groep mensen die niet geholpen is met een code voor TelenetWiFree: er is geen toestel of men kan er niet mee werken.
 • Dienstverlening digitaal laten verlopen is allemaal goed en wel voor iedereen die er de middelen voor heeft, begrip heeft van de digitale communicatie en ermee overweg kan. Dit pijnpunt is niet nieuw maar is sinds de coronacrisis nog harder zichtbaar.
 • Het aanbieden van gratis computers is een goede zaak. We willen vragen om deze computers definitief in de kwetsbare gezinnen te laten. Het lenen is een grote afknapper. Mensen in armoede willen de energie geven om dit te leren maar niet als dit slechts tijdelijk is. Men weet dat men zich dit niet zelf kan veroorloven.
 • Publieke diensten (bv. bibliotheken) zijn gesloten, waardoor gratis gebruik van internet en computer wegvalt.  Er is nood aan zeer laagdrempelige, meertalige en preventieve informatie op maat van kwetsbare doelgroepen.
 • We moeten blijvend aandacht hebben om de juiste info over corona te verspreiden en te zorgen dat deze ook bij de meest kwetsbaren terecht komt.

VRIJWILLIGERSWERK

 • Vele vrijwilligers in kwetsbare positie zien dit wegvallen. Hun engagement valt weg maar ook een deel van hun inkomen. Voorzie in de mate van het mogelijke een vrijwilligersvergoeding voor mensen in kwetsbare positie die in Corona-tijden zaken opnemen.
 • Door het wegvallen van hun vrijwilligerswerk verdwijnt ook doorgaans hun sociaal contact. Zorg dat er voldoende omkadering is zodat kwetsbare vrijwilligers een zinvolle vrijwilligerstaak kunnen opnemen zodat hun isolement kan doorbroken worden.
 • Zorg voor duidelijke communicatie naar kwetsbare vrijwilligers over het al dan niet zicht hebben over de heropstart van hun vrijwilligerswerk.

HULP- EN DIENSTVERLENING

 • In tijden van crisis passen heel wat organisaties, diensten, … hun werking aan. Hierdoor zijn bepaalde diensten door vertrouwde dienstverleners plots niet meer voorhanden. Anderzijds merken we dat vele vrijwilligers, werkers met behoud van loon, … de handen uit de mouwen willen steken. Het is aan te raden om via een centraal aanvraagpunt vraag en aanbod zoveel mogelijk te matchen.
 • In normale omstandigheden spreken we van noodhulp onder protest. In het kader van een crisis – met een omvang als de coronacrisis – moet noodhulp één van de centrale actiepunten van het armoedebeleid zijn. Het is belangrijk dat hiervoor extra financiële middelen, voldoende capaciteit en de nodige materialen voorzien worden opdat dit op een grootschalige en hygiënische manier uitgevoerd kan worden. Het afhalen van voeding, het ontvangen van een maaltijd aan huis, … is vaak het enige extern contactmoment dat mensen hebben.
  Voorzie voldoende ruimte om signalen op te vangen en ze op te volgen.
 • Het is positief dat voedselinitiatieven momenteel open zijn. Hier raden we aan om tijdelijk meer mensen toe te laten zodat gezinnen gratis aan voldoende voedsel geraken. Het kan niet dat mensen nu bewijsstukken allerhande dienen voor te leggen.
  Er moet ook ingezet worden op voldoende variatie in het voedsel dat beschikbaar is in de sociale kruideniers en voedselinitiatieven.
 • Ondersteunende diensten als gezinszorg of mobiele teams bieden vaak houvast aan mensen die het moeilijk hebben. In deze periode komen ze veel minder of niet meer langs bij de mensen. We vragen deze diensten om zoveel als mogelijk in contact te blijven met de gezinnen.
 • VDAB, OCMW, … dienen snel duidelijkheid te brengen over lopende procedures voor cliënten. Momenteel zit er vertraging op of is er veel onduidelijkheid over het verdere verloop. Dit zorgt voor stress bij mensen in armoede. Het zou goed zijn mensen gerust te stellen.
 • Niet iedereen kan makkelijk contact opnemen met de sociale diensten. Dit is immers heel moeilijk als er geen belkrediet of internet aanwezig is, bijvoorbeeld bij iemand die een referentieadres probeert te bekomen. Het is ondertussen ook gebleken dat telefonisch contact en digitale communicatie niet toereikend zijn. Anderstaligen die solliciteren voor werk via het werkpunt of die op zoek zijn naar een huis via de woonwijzer haken hierdoor af. We pleiten dan ook voor voldoende outreachende initiatieven vanuit de sociale diensten: belrondes, rondgang in de wijken, werken met pictogrammen ipv tekst, installeren van een parlofoon die verbonden wordt met een telefoon zodat mensen toch aan de deur van de sociale dienst kunnen geholpen worden …
 • Door de vele taken die nu op de onthaalmedewerkers van de sociale diensten terechtkomt merken we dat het heel erg moeilijk is om telefonisch binnen te geraken. We vragen aan de diensten om ondanks de maatregelen toch voldoende bezetting van personeel te voorzien opdat de dienstverlening zo optimaal mogelijk kan verlopen voor personeel als cliënt.
 • Psychologen en personen in geestelijke gezondheidszorg dienen proactief contact te leggen met gezinnen en personen waar ze de afgelopen jaren contact mee hadden. Velen zitten op hun tandvlees.
 • Bij voedsel- en andere initiatieven dient voldoende sociale begeleiding aanwezig te zijn om signalen op te vangen en ermee aan de slag te gaan.
 • Het is heel waardevol dat diensten voorzien in een dienstverlening met menselijk contact. We vragen hierbij wel om de dienstverlening zodanig uit te werken dat discretie kan verzekerd worden.
  Het schrikt mensen af om naar een onthaal te stappen omdat de afstand met de wachtenden achter hen veel kleiner is dan met de hulpverlener. Men wil dat hun verhaal bij de onthaalmedewerker terecht komt en blijft en niet bij de wachtrij.
 • Bankservice bij grote banken is geen evidentie. Eerst en vooral is het niet simpel om telefonisch binnen te raken en wil nu net dat de weg zijn om een afspraak te krijgen bij je bank. Het kan immers ook via hun website, maar dan moet je over een computer en de nodige kennis beschikken om op de website van een bank het juiste aanvraagformulier in te vullen. Mensen die bv hun bankkaart verloren hebben en met hun paspoort geld aan het loket willen afhalen in afwachting van een nieuwe kaart moeten over een grote portie geduld en hopelijk over een reserve aan voeding in de kast (als ze die al hebben) beschikken.

GEZONDHEID

 • Publieke toiletten en wasgelegenheden (douches, wasserettes) zijn voor veel mensen een noodzaak. We vragen dan ook dat deze op voldoende plaatsen en op een veilige manier opengesteld worden.
 • Sociaal werkers dienen in te zetten op contact met mensen en het creëren van thuisactiviteiten voor mensen. Mensen lopen de muren op, sommigen durven zich niet buiten begeven uit angst voor boetes. Het wegvallen van vrijwilligerswerk en initiatieven is voor sommigen heel lastig. Routine en beweging valt immers weg.
 • Er is nood aan contact binnen de gezinnen. Er zijn veel moeilijke gezinssituaties waar al conflicten waren. Zoveel als mogelijk dient er contact gelegd te worden met de leden van deze gezinnen. In sommige gezinnen was de nood al heel hoog voor de crisis. Er dienen extra crisisplaatsen te komen waar mensen tijdelijk terecht kunnen.
 • Belrondes en rondgangen in de wijk zijn nodig. Vele mensen komen met niemand in contact.
 • Door een gebrek aan inkomen overleven veel mensen op boterhammen. Er is een nood aan kosteloze warme maaltijden voor kwetsbare mensen aan huis.
 • Een nauwgezette opvolging door dokters van de gezondheidstoestand van mensen in armoede is noodzakelijk. Mensen houden soms heel sterk vast aan ‘blijf in uw kot’, ook als ze gezondheidsproblemen hebben.
 • Nood aan groen en buitenruimte: stimuleer organisaties en partners uit het verenigingsleven om hun terreinen die momenteel ongebruikt zijn open te stellen voor gezinnen die niet beschikken over een tuin. Mits enkele goede afspraken is het mogelijk een beurtrol op te stellen waarbij de maatregelen qua hygiëne en social distancing strikt nageleefd kunnen worden. Het beleid kan hen ondersteunen in het uitschrijven van een reglement en het uitwerken van een aanpak met inachtname van de richtlijnen. (ondertussen startte bijvoorbeeld De Zuidpoort met Tuinuurtje)
 • Nood aan rustige binnenruimte: door kleine behuizing, kwetsbare thuissituaties, … vinden studenten thuis vaak niet meer de mogelijkheid om te studeren. Dit kan een nefast gevolg hebben voor een studiecarrière en in het verlengde daarvan hun beroepscarrière en positie op de sociale ladder. Voorzie rustige binnenruimtes waar studenten in stilte kunnen studeren.
 • Middelengebruik of drang naar alcohol en andere verdovende middelen, begint sterk toe te nemen. We willen professionals vragen om meer outreachend te werken en ook diegenen te contacteren die al lange tijd hun verslaving onder controle hebben. Ook vragen we duidelijke laagdrempelige informatie waar en hoe men terecht kan voor hulp. Dit zowel online als offline.
 • Mensen stellen gezondheidszorgen uit omdat ze schrik hebben om een besmetting op te lopen in dokterspraktijken en ziekenhuizen. Er dient hier nog meer ingezet te worden om communicatie en het toeleiden van mensen met klachten.
 • Bij de apotheek zijn er nu al wachtlijsten om een mondmasker aan te kopen. In supermarkten zal dit enkel in grotere hoeveelheid ter beschikking zijn. Er dient dus een gratis aanbod te komen en ook een soepel omspringen met de verplichting tot het dragen als mensen niet de mogelijkheid hebben zich hierop te organiseren.
 • Bij het verdelen van mondmaskers vragen we om
  • Eerst mondmaskers te bezorgen bij mensen in een kwetsbare situatie. Het geld dat men moet investeren in de aankoop van mondmaskers betekent minder financiële ruimte voor andere noodzakelijke kosten, zoals voeding. 
  • voldoende gratis maskers te voorzien. Indien het om herbruikbare mondmaskers gaat, moet er rekening gehouden worden met het gegeven dat niet iedereen beschikt over een wasmachine en andere middelen om te reinigen.
  • Te voorzien in een duidelijke handleiding over gebruik en onderhoud van het mondmasker (bv. via pictogrammen).
 • Mensen die door Corona meer afval produceren dan de voorziene container dienen vrijgesteld te worden van extra betaling voor het extra afval. 7 euro extra weegt op mensen die elke euro nodig hebben.
 • Extra veilligheidsmaatregelen bij voedselinitiatieven zijn van belang. Toch pleiten we ervoor om zoveel als mogelijk ervoor te zorgen dat mensen in alle discretie hierop beroep kunnen doen. Door lange rijen is dit nu vaak niet mogelijk.
 • We zien ook mensen die afhaken bij voedselinitiatieven omwille van de gespannen sfeer (veel mensen, lang wachten, …). We willen deze initiatieven oproepen om aan oplossingen te werken.

INKOMEN

 • Voor vele gezinnen is deze crisis een extra ramp. Sociale diensten dienen deze situaties snel in beeld te hebben en extra’s te voorzien.
 • We vragen om uitkeringen tijdelijke werkloosheid snel uit te betalen. We zien voorbeelden van mensen die heel lang wachten. Een aanvraag via HVW duurt doorgaans veel langer, en ook via de vakbonden zien we situaties met laattijdige betaling. We vragen tijdige uitbetaling, anders dreigt de bestaande crisis nog groter te worden voor gezinnen.
  Zo niet, dan zitten sommige huishoudens effectief zonder of met heel weinig inkomen. Op dat moment worden bijkomende schulden gemaakt. OCMW geeft niet aan iedereen voorschotten. Hiervoor moet eerst een heleboel papierwerk in orde gebracht worden. Dit is niet zo evident voor sommige mensen. Zeker nu alles telefonisch of per mail moet.
 • Deurwaarders doen lustig door. Fiasco voor mensen die het nu financieel nog moeilijker hebben en waarvan de begeleidingen ook op een lager pitje staan. Waarom heeft men voor de schuldenindustrie geen maatregelen getroffen om zo reeds financieel kwetsbare mensen te beschermen? Mensen die in het verleden wel in staat waren een woning te kopen, kunnen uitstel van betaling krijgen voor hun hypotheek. Waarom wordt dit gewoon niet voor eventjes doorgetrokken naar mensen in een nog veel kwetsbaardere situatie?
 • Supermarkten dienen voldoende aanbod van de goedkoopste producten te voorzien. Vaak zijn deze producten uitverkocht, er is immers een grotere groep die het moeilijk heeft.
 • Ook de goedkopere supermarkten dienen cash te aanvaarden. Nu zien mensen in armoede dat dit enkel mogelijk is in de duurdere supermarkten.
 • Ook een aantal apotheken aanvaarden enkel bankkaart. Sommige mensen kunnen hierdoor niks meer betalen, het geld op hun rekening is op. Apotheken dienen dus ook cash geld te aanvaarden.
 • Sommige mensen kregen terugbetaling van medicatie door bepaalde diensten en initiatieven. Deze zijn nu gesloten waardoor mensen hun medicatie niet meer nemen. We willen deze mensen graag kunnen verder helpen zodat hun medische zorg niet in het gedrang komt.
 • Sommige kinderen verblijven nu veel langer dan gewoonlijk bij één van de ouders. Voor deze gezinnen zijn er tijdelijk andere regelingen rond de kinderbijslag nodig.
 • Er dient voldoende elektriciteit te zijn om te koken, tv te kijken, … Budgetmeters worden vaak niet meer opgeladen omdat er geen geld is. Hier zou toch voor enkele maanden op een andere manier gewerkt kunnen worden.
 • Vele mensen doen beroep op anderen voor ondersteuning bij online betalen. Dit valt nu weg waardoor sommige facturen niet tijdig betaald zullen zijn. We rekenen in deze tijden op meer begrip.
 • We zien veel mensen die een master- of visakaart hebben aangeschaft omdat dit in online tijden de enige optie was om via die weg te kopen.
 • Vrijwilligers die voor corona-tijd vrijwilligerswerk deden tegen een vrijwilligersvergoeding verliezen nu vaak een noodzakelijk inkomen. Kwetsbare vrijwilligers vinden het heel vervelend om aan hun maatschappelijk assistent een extra inkomen te gaan vragen of toeleiding naar een voedselondersteuningspunt. We vragen aan het OCMW om hier pro-actief aan de slag te gaan en zelf tijdelijke tegemoetkomingen aan hun cliënten voor te stellen.
 • Goed nieuws dat we winkels binnenkort open gaan, dus ook de goedkopere winkels. Sommige ouders hebben bijvoorbeeld een tekort aan sokken en ondergoed voor kinderen. Het zal zaak zijn om voldoende aanbod in goedkope producten te voorzien.
 • Sommige initiatieven voor voedselondersteuning zijn gesloten. Om bij een andere langs te gaan diende een kaart aangekocht te worden van 5 euro. Dit soort zaken kan niet. We vragen dat dit soort zaken stoppen en mensen in nood dit geld terug krijgen.

KRINGLOOPWINKELS EN TWEEDEHANDSZAKEN

 • Door de sluiting van de kringloopwinkels en andere 2dehandszaken zien we dat mensen in een kwetsbare positie genoodzaakt zijn om dure toestellen, kledij, … online aan te kopen. Voorzie een aanbod waarbij mensen alsnog voor dringende zaken en eventueel op doorverwijzing in een beperkt aantal zaken terecht kunnen.
  Het is goed dat kringloopwinkels en tweedehandszaken binnenkort terug open gaan. We verwachten hier vele vragen, voldoende capaciteit, zeker voor de meest kwetsbaren, zal noodzakelijk zijn.

ONDERWIJS

 • Preteaching zorgt voor veel stress bij ouders voor wie het schoolse zelf al zeer moeilijk was. Ouders geven ook aan dat hun kinderen enorm veel werk krijgen.

  Er is dringend nood aan extra ondersteuning bij schoolopdrachten. Jongeren hun motivatie i.v.m. school zakt soms in de schoenen. Het is te moeilijk om de opdrachten thuis af te handelen. Zo wegen het gebrek aan materiaal (pc, internet) maar ook het gebrek aan ondersteuning. Collega’s uit de wijk geven aan dat als dit langer doorgaat, sommigen zullen afhaken met schoolgaan. Nieuwe leerstof zelf verwerken lijkt voor velen onhaalbaar. Dit geeft veel stress. Het is belangrijk dat leerkrachten, leerlingen in een kwetsbare positie proactief trachten te bereiken. Het is eveneens belangrijk om in te spelen op noden en behoeften: wie thuis niet kan printen, moet een geprinte bundel via de post ontvangen of kunnen afhalen op school.
 • Realistisch zijn in de opdrachten die worden meegegeven ook als ze offline zijn. Het bakken van eclairs, muffins en brood vraagt speciale ingrediënten. Die niet altijd in de standaard winkels verkrijgbaar zijn.
 • Wij vragen aandacht voor een nuttige tijdsbesteding voor jongeren in internaten.
 • Onderhoud nauw contact met ouders over hun welzijn, niet enkel gericht naar huiswerk.
 • Ouders in een kwetsbare positie moeten vaak lang sparen om meerdaagse schooluitstappen te kunnen bekostigen. Heel wat uitstappen of meerdaagse schoolreizen die door de crisis geannuleerd moesten worden, werden reeds op voorhand betaald. Het beleid moet hieromtrent duidelijkheid verschaffen. Hierbij moeten ze een maximale terugbetaling voor ogen houden. Scholen moeten zo snel mogelijk duidelijkheid verschaffen naar de ouders toe.
  (Het Netwerk tegen Armoede ging op zoek naar de correcte regelgeving: https://www.netwerktegenarmoede.be/nl/nieuws/2020/wat-met-kosten-voor-geannuleerde-buitenschoolse-activiteiten
 • Leerlingen die een praktische opleiding volgen worden nu overspoeld door schoolopdrachten om thuis doen. Opdrachten die ze normaal op hun stage zouden doen of op school. Hou er rekening mee dat 
  • een woning niet beschikt over hetzelfde professionele materiaal
  • de begeleiding van een leerkracht of professional niet zomaar door een ouder kan worden overgenomen. 
  • ouders de afgelopen weken al veel extra kosten maakten in het aankopen van materiaal, ingrediënten…. die normaal op school voorhanden zijn. Dit weegt op het budget! 
  • ouders die tot de risicogroep behoren, moeten extra naar de winkel hollen en voelen zich hier niet veilig bij. 

   Dit alles weegt op het mentale welzijn van de leerlingen, ouders en hun volledige gezin. We vragen om de haalbaarheid binnen een school te bekijken om werkmateriaal aan huis te brengen en om de leerdoelstellingen bij te stellen aan deze uitzonderlijke situatie. Een ouder is geen leerkracht.
 • Leerlingen krijgen heel wat opdrachten binnen via mail en smartschool. Deze opdrachten lopen gedurende de heel dag binnen. Elke leerkracht hanteert zijn eigen manier van werken met dit kanaal. Voor ouders en leerlingen is dit heel veel info om te verwerken en dit zorgt voor een stressfactor die de hele dag aanwezig is.
  We vragen aan scholen om
  • met leerkrachten af te spreken dat opdrachten elke dag voor een bepaald uur worden doorgestuurd naar de leerlingen.
  • om één uniforme werkwijze te gebruiken van de online tools waarbij zo weinig mogelijk ‘klik-stappen’ moeten genomen worden om de opdracht te vinden.
 • Leerlingen en hun ouders ervaren een grote druk vanuit de scholen. Dit weegt op de thuissfeer. Er ontstaan veel ruzies en er is veel gespannenheid. Dit weegt zwaar op ieder gezinslid in tijden waarin we in ons kot blijven. Ouders en leerlingen worden gedemotiveerd. Leerlingen worden heel schoolmoe en geven aan dat ze hun jaar wel zullen overdoen of stoppen met school. We vragen met aandrang aan het beleid om de leerdoelstellingen bij te stellen zodat scholen geen druk ervaren om hetzelfde te bereiken als in een schooljaar onder normale omstandigheden. We zien hier gelukkig op het terrein ook voorbeelden hoe het wel kan.

WONEN

 • Hef maatregelen zoals uithuiszettingen, afsluiten van elektriciteit-gas-water, … tijdelijk op.
 • In tijden van crisis is verhuizen een extra balast die veel onzekerheid met zich meebrengt.
  • mensen zijn in paniek omdat de einddatum van hun opzeg nadert, terwijl er momenteel geen aanbod is op de huurmarkt.
  • mensen die moeten verhuizen durven vaak niet omdat ze tegengestelde berichten krijgen over de regelgeving hieromtrent.
  • zonder toegang tot online communicatiemiddelen is het nu onmogelijk om een nieuwe woning te zoeken. 
 • We vragen aan:
  • De lokale  overheid om duidelijkheid te voorzien inzake aanvraag domicilie en opties om te verhuizen. Zorg voor duidelijkheid omtrent alle regels. Zorg voor interdisciplinair overleg zodat beleid, politie, veldwerkers, … op dezelfde golflengte zitten.
  • Sociale verhuurkantoren om duidelijke communicatie over het heropstarten van verhuisbewegingen. Bekijk ook hoe zorg-bewegingen die door het middenveld gecreëerd werden ter voorbereiding van geplande verhuizen in alternatieve vorm kunnen heropgenomen worden.  
  • Verhuurders om bij verkoop van woning, opzeg van contract… begrip te hebben voor de moeilijkheid / onmogelijkheid in het vinden van een nieuwe woning. We vragen om de opzegtermijnen te verlengen tot wanneer de huurmarkt opnieuw toegankelijker wordt.
 • Indien nodig wees soepel in het  laten inwonen van familieleden voor een korte overbrugging.
 • Voor wie voor de corona-tijd een huis zocht, staat deze zoektocht al een hele poos on hold. Deze situatie weegt heel zwaar voor wie dakloos is of voor wie hierdoor noodgedwongen langer in een stressvolle gezinssituatie blijft wonen.
 • Extra bedden reserveren voor jongeren, die op dit moment nog altijd couchsurfen.
 • Er zijn ervaringen van mensen die in januari geen brief kregen rond aanpassing van de huurprijs van de sociale woning en nu een brief krijgen rond achterstallige betaling. We pleiten ervoor dat sociale huisvestingsmaatschappijen hier meer aandacht aan besteden en direct een spreiding van betaling voorstellen.
 • Mensen moeten in hun kot blijven. Het is belangrijk dat mensen ‘hun kot’ een thuis kan zijn dat de nodige rust geeft. We vragen daarom om werken die kunnen uitgesteld worden, uit te stellen. Het is heel stresserend om heel de dag luide boren en andere werkgeluiden te horen. 

SOCIALE CONTACTEN

 • Inzetten op plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, op vrijwilligerswerk zodat mensen het gevoel hebben erbij te horen.
 • Heel wat mensen leven geïsoleerd. De nood aan menselijk contact is groot. Voorzie de optie om contact op maat mogelijk te maken. Dit kan door een telefoongesprek, maar evengoed door het organiseren van een wandeling waarbij een vrijwilliger iemand mee neemt op tocht. Iemand vertelde bijvoorbeeld dat ze ongelooflijk veel deugd had gehad van haar wandeling in Sint-Bernadette met een vrijwilliger van Samana.
 • Jongeren worstelen hier heel erg mee. Zij zijn echter op zoek naar een heel ander aanbod. Ze willen bijvoorbeeld hun vrienden kunnen ontmoeten. De veilige plekken waar zij vroeger naartoe konden zijn niet meer open. Ook voor kinderen zijn die veilige plekken en personen (een juf, een jeugdwerker, …). De opvang op school krijg je bij deze groep moeilijk verkocht. Hun ouders zitten ook in zeer kwetsbare situaties en hebben nu nog grotere zorgen dan voorheen waardoor het voor hen ook zeker niet makkelijk is. Ga met hen in gesprek. Ga na wat er leeft, waar ze behoefte aan hebben en tracht hier lokaal op in te spelen. Zo heeft Jong Gent In Actie ondertussen Safe Place opgestart en maakt Bij Pino twee-wekelijks individuele wandelingen met kinderen die ze buiten Corona bereikten met hun beweegaanbod. Maar dit aanbod is zeker niet voor alle jongeren toereikend. Deze doelgroep verdient meer aandacht. Het is belangrijk dat we binnen het jeugdwerk bekijken welke initiatieven mogelijk zijn, of en hoe ‘veilige plekjes’ gecreëerd of opnieuw geopend kunnen worden (binnen of buiten). Voor veel kinderen en jongeren zal het immers nog lang duren alvorens zij terug naar hun school / werkingen zullen kunnen.

HANDHAVING

 • Iedereen moet in de corona-crisis strikte maatregelen naleven. Het niet naleven van deze regels wordt doorgaans beboet. Sommige regels zijn voor interpretatie vatbaar en krijgen lokaal een eigen invulling. Denk maar aan wat men verstaat onder een essentiële verplaatsing. Zorg voor duidelijkheid omtrent alle regels. Zorg voor interdisciplinair overleg zodat beleid, politie, veldwerkers, … op dezelfde golflengte zitten.
 • Ga eerst in gesprek met mensen vooraleer over te gaan tot boetes. Boetes hoe gerechtvaardigd ook, kunnen tot frustraties leiden die in tijden van crisis makkelijk escaleren.