Missie
Het Gents collectief tegen armoede is een duurzaam samenwerkingsverband van de 3 Gentse verenigingen waar armen het woord nemen: Beweging van mensen met laag inkomen en kinderen (BMLIK), De Zuidpoort, SIVI en hun gedeelde jongerenwerking Jong Gent in actie (JGIA).


Armoede is een onrecht en het bestrijden ervan een permanente opdracht. Dat is dé bestaansreden van het Gents collectief tegen armoede. Het samenwerkingsverband verbindt authentieke verhalen van mensen met armoede ervaring met structurele uitsluitingsmechanismen. We vertalen deze in gedragen en structurele (beleids)eisen met als finaliteit verandering realiseren en de sociale grondrechten voor iedere burger te verwezenlijken. Door onze expertise in het participatief werken met mensen in armoede, zijn we een relevante gesprekspartner voor de stad.


Het samenwerkingsverband heeft de ambitie om het draagvlak en de slagkracht van de Gentse werkingen te vergroten door een duurzame samenwerking. We maximaliseren de impact en zichtbaarheid van de werkingen door te optimaliseren op inhoudelijk, communicatief en organisatorisch vlak.

Visie

Onze visie op armoede baseert zich op het jaarboek armoede van 2018. Daar lezen we en delen we de volgende definitie over armoede:
“We zien armoede als een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het individuele en collectieve bestaan, in die mate dat men geen leven kan leiden dat voldoet aan de menselijke waardigheid. Hierdoor ontstaat een kloof met de rest van de samenleving. Deze kloof, die in de samenleving wordt ge(re)produceerd, kan men niet op eigen kracht overbruggen.” (Raeymaeckers, Coene en Hubeau, 2018, p.24)


Menselijke waardigheid, mensenrechten en sociale grondrechten zijn de drie centrale pijlers waarop het samenwerkingsverband zich ent. Armoede zien we zeer duidelijk als een context waarin deze zaken met de voeten getreden worden. Dit creëert sociale uitsluiting. Vanuit een sterke vastberadenheid en gedrevenheid zullen we ons hier ten allen tijde tegen verzetten en deze structurele uitsluitingsmechanismen bestrijden.

De ervaringen van mensen in armoede zijn de basis om samen naar de overheid, hulp- en dienstverlening, het middenveld, het bedrijfsleven en de brede samenleving te stappen om armoede zichtbaar, herkenbaar en veranderbaar te maken. Samen met mensen in armoede willen we bestaande drempels tot maatschappelijke en gelijkwaardige participatie wegwerken. Mensen in armoede het woord geven en hun stem versterken is een sterk en eigen handelsmerk van het samenwerkingsverband.

Met de samenwerking realiseren we een toegevoegde waarde door de sterktes van elke vereniging optimaal met elkaar te combineren. We werken vanuit een gemeenschappelijk belang, evenwaardig en complementair, met respect voor ieders autonomie en eigenheid. We staan open voor externe partners om als bondgenoot onze missie te ondersteunen en onze kernopdracht waar te maken.