VERKIEZINGSJAAR 2024

LOKAAL

HET GENTS COLLECTIEF TEGEN ARMOEDE IS DEEL VAN IEDERS STEM TELT GENT.

Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in Vlaanderen op 13 oktober valt de opkomstplicht weg. Mensen zijn niet meer verplicht om naar de stembus te trekken. Die beslissing van de Vlaamse regering dreigt grote gevolgen te hebben, vooral voor mensen in een kwetsbare positie. Uit onderzoek blijkt dat zij het vaakst thuisblijven. Dit is een uitdaging waar we met het Gentse middenveld onze schouders willen onder steken.

HOE?

Ruim 20 Gentse middenveldorganisaties bundelen de krachten onder de vlag van IST Gent om de noden en bezorgdheden van mensen in maatschappelijk kwetsbare posities hoog op de politieke agenda te krijgen en zo impact te realiseren. Samen met de mensen gaan we aan de slag met deze noden en bezorgdheden, zetten we deze in de kijker en gaan we hierover met hen in gesprek. Op die manier willen we linken leggen met het belang van democratie en het uitbrengen van een goed geïnformeerde stem op 13 oktober.

NODEN VAN ALLE MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE GENTENAREN ONDER DE AANDACHT BRENGEN

Het partnerschap IST Gent schreef een nota met 17 prioriteiten om sociaal onrecht en uitsluiting tegen te gaan. De basis van deze nota zijn thema’s waar mensen in maatschappelijk kwetsbare posities van wakker liggen, gekoppeld aan pasklare en zeer concrete oplossingen en beleidsaanbevelingen.

Het Gents Collectief tegen Armoede schreef mee aan de nota van Ieders Stem Telt. Daarnaast schreven we een aanvulling, waarin we dieper ingaan op een aantal thema’s die we erg belangrijk vinden. We geven daarin onze visie op beleidsparticipatie en basishulp, en vullen het memorandum van IST op sommige punten aan. De aanvulling bestaat soms uit eigen praktijken die we willen aanbieden als manier om beleid te maken, soms uit ervaringen van mensen, soms uit meer gedetailleerde aanbevelingen. 

Het Gents Collectief tegen Armoede wil dat er keuzes gemaakt en maatregelen genomen worden om armoede tegen te gaan (een structureel beleid). Zo’n armoedebeleid zet in op het verhogen van de inkomens om de armoede te verminderen. Daarvoor is het Vlaamse en het federale beleidsniveau verantwoordelijk. Lokale beleidsmakers hebben een belangrijke rol te spelen in het flankerend armoedebeleid, dat op korte termijn een antwoord geeft op een aantal directe noden van mensen. Dit flankerend armoedebeleid is best een hefboom naar een structureel armoedebeleid, dit moet op zo’n manier worden georganiseerd dat dit de noden ledigt en politiserend werkt. Dit beleid helpt mensen om hun leven weer op de rails te krijgen. Beleidsparticipatie en basishulp gaan dus hand in hand.  

IMPACT OP DE POLITIEK

Met deze nota willen we impact krijgen op de politiek. We laten vooral de mensen in maatschappelijk kwetsbare posities zelf aan het woord. We gaan op zoek naar politici die hun belangen willen behartigen. Zo willen we de kloof met de politiek verkleinen en het pad effenen voor een beleid dat onrecht aanpakt.

BOVENLOKAAL

In 2024 gaan natuurlijk ook de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen door. Voor veel van de thema’s waar wij rond werken ligt de structurele oplossing daar. 

We focussen met het Gents Collectief tegen Armoede vooral op het thema wonen, waar we samen met de Gentse wooncoalitie verder werken om het onderwerp van betaalbare en kwalitatieve huisvesting hoger op de politieke agenda te plaatsen en het tot een centraal verkiezingsthema te maken. Zo namen we deel aan prikacties tegen de lange wachtlijsten voor sociale woningen en gingen we naar Housing Action Day. Er waren ook gesprekken met verschillende Vlaamse volksvertegenwoordigers rond het herinvoeren van de sociale last. 

We zijn natuurlijk ook lid van het Netwerk tegen Armoede, dat een eigen memorandum schreef, en dat vooral focust op het thema onderwijs als verkiezingsthema. 

Tenslotte vinden we het onze rol om mensen te informeren over de verkiezingen, over hoe dat in zijn werk gaat, en welke partijen waarvoor staan. We hebben een druk jaar voor de boeg.

actie 'Halte Wachtlijstlaan'